Νέος τρόπος επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας.

Του Νίκου Ρακιτζή

Νέος τρόπος επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας.

Εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις παραβάσεις των Γενικών Κανονισμών Λιμένων ή και άλλων νομοθετημάτων που παραπέμπουν στις διοικητικές (πρόστιμο) κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου με αριθ. 2131.2/76791/2022/27-10-2022 (Β΄ 5572) με τίτλο: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας σύνταξης της πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261)».

Σας υπενθυμίζουμε ότι το θέμα αυτό τέθηκε στο Υπουργείο για πρώτη φορά από τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ κατά το έτος 2007 όταν, μεταξύ άλλων είχε προταθεί «… να θεσμοθετηθούν διατάξεις για την επιβολή προστίμων κατά τον ίδιο τρόπο που επιβάλλονται τα πρόστιμα των τροχαίων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό, εκτός της εξάλειψης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων, θα εξοικονομούνται και χιλιάδες εργατοωρών για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος δεδομένης της λίαν γραφειοκρατικής διαδικασίας (βεβαίωση της παράβασης - κλήση σε απολογία - επίδοση της κλήσης σε απολογία - απολογία του παραβάτη - έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου - επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου) που ακολουθείται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων».

Σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση το ύψος του προστίμου υπολογίζεται, εκτός αν άλλως ορίζεται, με βάση τον πιο κάτω τύπο υπολογισμού:

Π = 50 Χ σΒ Χ σΠ (όπου Π: Πρόστιμο, σΒ: συντελεστής βαρύτητας και σΠ: συντελεστής προσαύξησης)

Ως βάση του προστίμου υπολογίζεται πάντοτε το ποσό των πενήντα (50) ευρώ το οποίο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή της παράβασης και στη συνέχεια επί το συντελεστή προσαύξησης που ρητά ορίζονται στην Απόφαση και το γινόμενο αυτών αποτελεί το τελικό ύψος του προστίμου.

Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ ή μεγαλύτερο από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, εφόσον εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης.

Παράδειγμα επιβολής προστίμου:

Διαπίστωση μη ύπαρξης βεγγαλικών σε σκάφος ολικού μήκους μικρότερου από επτά (7) μέτρα. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθμός 2 (παρ. 2ζ του άρθρου 2 της Απόφασης) και ο συντελεστής προσαύξησης είναι ο αριθμός 1 (παρ. 3 του άρθρου 2 της Απόφασης).

Τύπος: Π=50 € Χ σΒ Χ σΠ= 50 Χ 2 Χ 1 = 100 Ευρώ

Αν το σκάφος ήταν ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέτρα μέχρι και δώδεκα (12) ο συντελεστής προσαύξησης είναι ο αριθμός 1,5 οπότε το πρόστιμο θα είναι 150,00 Ευρώ.

ΚατηγορίαΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Print
Back To Top