Ηλεκτροκινητήρες: το θέμα έχει λυθεί ή όχι;

Του Δημοσθένη Βαρβέρη

Ηλεκτροκινητήρες: το θέμα έχει λυθεί ή όχι;

Δυστυχώς το θέμα της ηλεκτροκίνησης δεν έχει λυθεί ακόμη. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε πιο κάτω απόσπασμα από συγκεντρωτικό (και με άλλα θέματα) υπόμνημα, που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Ναυτιλίας o ΣΕΚΑΠΛΑΣ:

15η ΠΡΟΤΑΣΗ του Συνδέσμου...

Ταχεία ολοκλήρωση των εκκρεμουσών από μακρού χρόνου διαδικασιών για τους ηλεκτροκινητήρες (ως κυρίων και βοηθητικών μέσων πρόωσης).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Το θέμα αυτό,  κατά την άποψη του Συνδέσμου έχει λυθεί με την τροποποίηση του ΓΚΛ 23 από τον ΓΚΛ 45 τον  Αύγουστο του έτους 2008.

Ειδικότερα:

α) Σύμφωνα με την περίπτωση η) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 Β/2000), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1435 Β/2008) κάθε εγγραφή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων και ειδικότερα ως προς τους κινητήρες (μηχανές), την καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων:

«η) των χαρακτηριστικών της/των μηχανής/νών: τύπος (εσωλέμβια, εξωλέμβια, εσω/εξωλέμβια), είδος (πετρελαιοκίνητη, βενζινοκίνητη ή άλλη), κατασκευαστής, πρότυπο σειράς (model), αριθμός σειράς παραγωγής (serial number) και μέγιστη συνεχής ισχύς. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναγράφονται ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης».

β) Όπως προαναφέρθηκε η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το Γ.Κ.Λ αριθ. 45 κατά τις σχετικές διεργασίες που είχαν αναληφθεί, με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων του συνδικαλιστικού μου Σωματείου με στόχο, όπως είχε τότε εκτενώς συζητηθεί, συμφωνηθεί και αποφασισθεί να καλύπτει και τους ηλεκτροκινητήρες αφού άλλη διάταξη δεν απαγορεύει τη χρήση της.

γ) Για την ενότητα παρουσίασης του θέματος αυτού παραθέτουμε πιο κάτω την αντικατασταθείσα διάταξη του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23:

«η) των χαρακτηριστικών της/των μηχανής/νών: τύπος (εσωλέμβια, εξωλέμβια, εσω/εξωλέμβια), είδος (πετρελαιοκίνητη, βενζινοκίνητη ή άλλης καύσιμης ύλης), κατασκευαστής, πρότυπο σειράς (model), αριθμός σειράς παραγωγής (serial number) και μέγιστη συνεχής ισχύς. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναγράφονται ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης».

δ) Από τη συγκριτική παρατήρηση των δύο αυτών περιπτώσεων, της αντικατασταθείσης και της νυν ισχύουσας, διαπιστώνεται ότι η μόνη αλλαγή που επηνέχθηκε ήταν/είναι η αντικατάσταση των λέξεων «άλλης καύσιμης ύλης» με τη λέξη «άλλη». Τούτο δε διότι το θέμα της ηλεκτροκίνησης των μικρών σκαφών, λόγω και της οικονομικής ύφεσης που είχε αρχίσει να διαφαίνεται στον ορίζοντα, είχε από τότε τεθεί και μετά από επισταμένη μελέτη είχε πρυτανεύσει η άποψη ότι για να είναι και τυπικά επιτρεπτή η χρήση των ηλεκτρομηχανών (ηλεκτροκινητήρων) θα έπρεπε να αντικατασταθεί, όπερ και εγένετο, η παραπάνω περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23.

ε) Οι ηλεκτροκινητήρες λόγω ακριβώς της μη χρήσης καύσιμης ύλης είναι απόλυτα φιλικοί προς το περιβάλλον θαλάσσιο και μη (όχι εκπομπή CO 2, όχι λάδια όχι πετρέλαιο ή παράγωγά του) .

στ) Στη Δήλωση Συμμόρφωσης που έχει τυποποιηθεί από τον ADCO (Administrative Coordination Working Group of Market Surveillance Authorities in the Member States), δηλ. την  Ομάδα Εργασίας Διοικητικού Συντονισμού των Αρχών Εποπτείας της αγοράς των Κρατών Μελών, και στην ένδειξη «Μέσο πρόωσης» αναφέρονται τα εξής:

Ιστία, Βενζίνοκινητήρας, Πετρελαιοκινητήρας, Ηλεκτροκινητήρας, Κουπιά,  Άλλο (Αναλυτική περιγραφή).


Επί του θέματος αυτού (ηλεκτροκίνηση) το Υπουργείο Ναυτιλίας απάντησε στον ΣΕΚΑΠΛΑΣ με την με Αριθ. Πρωτ. 2133.8/9712/2022/11-02-2022 επιστολής του ως εξής:

12. Επί της πρότασης για τοποθέτηση ηλεκτρικών κινητήρων σε μικρά σκάφη, σας γνωρίζεται ότι έχει καταρτισθεί και προωθηθεί αρμοδίως σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Κανονισμός για την ασφαλή ηλεκτροδότηση, ηλεκτροφόρτιση, ελλιμενισμό, έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών και υβριδικών πλοίων».                                                                                 

ΚατηγορίαΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Print
Back To Top